site loader
site loader
06/08/2021 เปิดตัวเลข ไฟเซอร์ รอบแรก จัดส่งไปที่ไหนบ้าง ให้ด่านหน้าทุกคนไม่ใช่แค่หมอ

เปิดตัวเลข ไฟเซอร์ รอบแรก จัดส่งไปที่ไหนบ้าง ให้ด่านหน้าทุกคนไม่ใช่แค่หมอ

หนังสือดังกล่าวระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลีนิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัด

ประเภทที่ 2 บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้เพียง 1 เดือน

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนไฟเซอร์สำหรับผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเป้าหมายประเภท 2 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 และหากจังหวัดได้ตรวจสอบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 และ 2 เพิ่มเติมสามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค อนึ่ง ในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ สามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเห็นสมควร

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า จากเอกสารแผนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 พบว่ามีวัคซีนที่จัดส่งรวม 322,800 โดส แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 จำนวน 301,200 โดส และกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 2 จำนวน 21,600 โดส กำหนดการจัดส่ง 4-6 ส.ค. โดยพบว่า 10 จังหวัดแรกที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 นครราชสีมา 15,360 โดส
อันดับ 2 ชลบุรี 12,720 โดส
อันดับ 3 นนทบุรี 11,280 โดส
อันดับ 4 สงขลา 10,800 โดส
อันดับ 5 เชียงใหม่ 10,320 โดส
อันดับ 6 สมุทรปราการ 10,080 โดส
อันดับ 6 อุบลราชธานี 10,080 โดส
อันดับ 8 ขอนแก่น 9,840 โดส
อันดับ 9 สุราษฎร์ธานี 7,680 โดส
อันดับ 10 บุรีรัมย์ 7,200 โดส

ส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด คือ สมุทรสงคราม และ ระนอง จังหวัดละ 1,200 โดส สำหรับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานส่วนกลางอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรร

Related Post
ดีอีเอส

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กล่าวว่า ได้เชิญผู้ให้บริการมารับทราบคำสั่งศาลที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์

กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประกาศแถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณะคณาจารย์ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข

ไข้หวัดนก

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ได้รับการยืนยันว่า ชายชาวมณฑลเจียงซูคนหนึ่ง เป็นมนุษย์คนแรกที่ติดโรคไข้หวัดนกชนิดหายาก ที่เกิดจากไวรัส H10N3