site loader
site loader
28/06/2021 จริงหรือไม่? ฉีดวัคซีนสัญญาจีน เข้า ฝรั่งเศสไม่ได้???

จริงหรือไม่? ฉีดวัคซีนสัญญาจีน เข้า ฝรั่งเศสไม่ได้???

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2564 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีที่มีการเสนอข่าวเผยแพร่ทางสื่อสังคมว่า ฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้บุคคลที่ฉีดวัคซีนของจีนเดินทางเข้าประเทศนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการนำเสนอข่าวที่บิดเบือน และขอชี้แจง ดังนี้

1.ฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามบุคคลที่ฉีดวัคซีนของจีนเดินทางเข้าประเทศ โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนของจีนสามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ

(1) มีเหตุจำเป็นต้องเดินทาง โดยต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น

– เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือที่ได้รับเลือกให้สอบสัมภาษณ์เข้าสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส หรือที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปี การศึกษา ค.ศ.2021- 2022

– เป็นผู้ที่ทำงานในกิจการขนส่ง

– เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในคณะทูต รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรือ

– เป็นผู้เดินทางที่รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (transit) โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศของท่าอากาศยานน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

(2) ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT—PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ

(3) ต้องได้รับการตรวจเชื้ออีกเมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศส

2.เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย https://th.ambafrance.org/Travel-to-France-TH ระบุข้อมูลสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปฝรั่งเศสจากประเทศไทย ว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่รับรองโดยองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency: EMA) อาทิ Comirnaty (Pfizer), COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine Janssen และ Vaxzevria (AstraZeneca) (ตามจำนวนโดสและระยะเวลาที่ฉีดไปแล้วตามที่ฝรั่งเศสกำหนด) สามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น แต่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน EMA ยังไม่ได้รับรองสูตรของวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตนอกสหภาพยุโรป และวัคซีนของจีน แต่ไม่มีข้อห้ามในการเดินทางเข้าฝรั่งเศส เพียงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นใน ข้อ 1 (1)-(3)

3.กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง

Related Post
ไฟเซอร์

FDA ประกาศเพิ่มคำเตือนลงในฉลากและใบแสดงข้อเท็จจริงการใช้วัคซีนของไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA

สำนักข่าวซินหัวของจีน รายงานเมื่อวันจันทร์ (31 พ.ค.) ที่ผ่านมา ว่ารัฐบาลจีนประกาศให้คู่รักที่แต่งงานกันมีลูกได้มากถึง 3 คน

โครงการ "ต้องรอด" โดยกลุ่ม Up for Thai อาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19