site loader
site loader
28/06/2021 เช็กก่อนปลูก กัญชง กัญชา และ กระท่อม ยังไม่ขึ้นทะเบียน

เช็กก่อนปลูก กัญชง กัญชา และ กระท่อม ยังไม่ขึ้นทะเบียน

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจปลูกพืชควบคุม 3 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งล่าสุด กัญชง และกัญชา ได้รับการปลดล็อกทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ส่งผลให้ขณะนี้มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วนแสดงความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช แต่ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชดังกล่าว

เพราะอยู่ระหว่างหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพืชควบคุมดังกล่าวจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุม เมื่อ สศก.ได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดังกล่าวได้

ส่วนที่เกษตรกรทำได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่มสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกล่าว กับ อย. โดยบุคคลธรรมดา ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้เพาะปลูกกระท่อมได้ตามกฎหมาย ต้องรอการตราร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมก่อน.

Related Post
วัคซีน โมเดอร์นา

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มีการกำหนดราคาให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ 1,700 บาท/เข็ม

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า นาทีแรกที่เจอสายพันธุ์ใหม่ในชุมชน ที่ไม่ใช่จุดกักตัวจาก ตปท.จะเรียกว่า เป็นชนิดสืบสาวราวเรื่องไม่ได้

ฮือฮา เครื่องราง "ไอ้มดแดง" รุ่นแรก ปลุกเสกแล้ว มีคาถาให้พร้อมสวดเช้า-เย็น